Certificació energètica d'edificis

El certificat d'eficiència energètica és el conjunt de documents que informen de les característiques energètiques que tenen els edificis. Proporciona als seus usuaris o a la propietat les dades de la conducta en matèria energètica d'un edifici complet o d'una part d'un immoble. El resultat és una qualificació en la qual s'indica quanta energia consumeix un edifici per satisfer una demanda energètica.

Això es mostra en una etiqueta energètica, una mena de classificació energètica amb una escala de lletres que van de la A (la més eficient) a la G (la menys eficient) i en on s'indiquen tant el consum d'energia com les emissions de CO2 que produeix.

El certificat d'eficiència energètica en edificis nous

En les obres de nova construcció, el certificat energètic de projecte forma part de la documentació del projecte d'arquitectura.

D'aquesta manera el nou edifici disposarà d'una etiqueta energètica un cop estiguin finalitzades les obres.

Es realitza un informe energètic amb les dades constructius i de les instal·lacions que es preveuen col·locar en la fase de construcció.

Hi ha una sèrie de programes informàtics habilitats pel Ministeri d'Energia per a la realització de la qualificació energètica. En ZEB arquitectura utilitzem dos d'ells, l'Eina Unificada Lider-Calener (HULC) i el SG Save.

Un cop obtenim la qualificació energètica de l'habitatge o edifici podem determinar el compliment de les exigències de la normativa en vigor, i vam realitzar la justificació del CTE HE 0 i el HE1. Aquesta documentació també forma part del projecte d'execució.

En finalitzar l'obra, si no s'ha produït cap variació en les dades que es van introduir en fase de projecte, s'obté el certificat energètic d'edifici acabat amb la seva corresponent etiqueta energètica i que tindrà una validesa de 10 anys.

Certificació energètica en habitatges i edificis existents

Els edificis existents també tenen l'obligació d'estar en possessió de l'etiqueta i el certificat energètic.

Els casos en què se sol·licita tenir aquesta documentació és per als processos de compravenda d'immobles, per llogar a un nou arrendatari, per sol·licitar l'alta de la llum, gas, aigua, etc., en realitzar un canvi d'ús d'un edifici o de part d'un edifici, quan que vulguin sol·licitar ajudes econòmiques a l'administració o quan es realitzi una reforma o rehabilitació en què es modifiquin les característiques energètiques de l'edifici.

També és obligatori per a edificis ocupats per una autoritat pública d'una superfície major de 250m2 i que estiguin freqüentats per persones.

Este tipo de certificación es muy importante para saber el estado actual del edificio y tener una idea del consumo energético del mismo.

Así se pueden establecer las bases de cara a una actuación con vistas a realizar una rehabilitación energética.

El informe de eficiencia energética en los edificios existentes se suele hacer a través de un método simplificado. En ZEB arquitectura utilizamos el programa informático CE3x.

La etiqueta energética que se obtiene también tiene una validez de 10 años.

Certificació energètica a Barcelona

El nostre estudi d'arquitectura realitza certificacions d'eficiència energètica d'obra nova i d'edificis existents i habitatges. En els casos de certificació energètica d'edificis existents nostre radi d'acció se centra sobretot a Barcelona i la seva província. Puntualment també realitzem aquest tipus de certificats energètics fora de Barcelona.

Un cop tenim tota la informació necessària elaborem l'informe energètic i una proposta de possible millores que podrien realitzar-se per millorar l'eficiència i ajudar a l'estalvi energètic. Aquesta documentació s'envia després a l'Institut Català de l'Energia (Icaen) perquè la revisi i faci la inscripció en el Registre del certificat energètic.

 

El procés que seguim és el següent:

Primer ens vam desplaçar a l'entitat a certificar per realitzar una inspecció i la presa dóna dades necessària per poder desenvolupar les tasques. Prenem dades dels tancaments, de les fusteries, dels elements que produeixen ombra, de la ubicació de l'immoble i del seu entorn.

Pel que fa a les instal·lacions es té en compte els equips de producció d'aigua calenta sanitària (ACS), els de calefacció i refrigeració i finalment si hi ha algun tipus d'ajuda en matèria d'energia renovable, com són les plaques tèrmiques de suport al ACS , fotovoltaiques, etc.

Un cop registrat i ja en possessió de l'etiqueta energètica, tota la documentació se li fa entrega a la propietat. La durada de tot el procés de certificació energètica sol ser inferior a 1 setmana.

Vols que aportem més informació o resoldre algun tipus de dubte?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'atendrem sense cap tipus de compromís.